Turbo Parts Bulletin 385 – February 2016

Volvo 2.4D GTB2056LVK – Core Assembly, Toyota 2.5D CT16 – Core Assembly, Audi 1.8L K03 – Core Assembly, Ford 3.5L K0C – Core Assembly