Melett Product Bulletin 446 – August 2017

Citroen 1.9D TD04L – Core Assembly, BMW 2.0D KP35 – Core Assembly, BMW 2.0D KP35 – Bearing Housing, BMW 2.0D KP35 – Shaft & Wheel, BMW 2.0D KP35 – Compressor Wheel